Disclaimer

Súbory viditeľné na discloser.sk, s výnimkou súborov, u ktorých to je autormi osobitnými licenciami umožnené, nie sú umiestnené na serveri hostingového prevádzkovateľa. V prípade, ak máte práva k súborom viditeľných na discloser.sk, t. j. vnoreným z iných voľne dostupných www stránok, informujte nás a bezodkladne vykonáme nápravu.

Files visible on discloser.sk, with the exception of files for which there is a specific license from the authors, are not placed on the server hosting of the operator. If you have rights to the files visible on discloser.sk that are on discloser.sk from other freely available website, please let us know immediately and we will take corrective action.